leftcenterrightdel
 TP Hải Phòng yêu cầu các đơn vị sử dụng tài sản công không gây thất thoát, lãng phí.

Theo đó, UBND TP yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc TP thực hiện rà soát các trường hợp đang sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết để xử lý chuyển tiếp các trường hợp theo quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 136 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ và các trường hợp phát sinh sau ngày 1/1/2018.

Trên cơ sở kết quả rà soát, thực hiện chấm dứt ngay các trường hợp linh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết không đúng quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả rà soát, thực hiện về Sở Tài chính trước ngày 25/11/2020 để tổng hợp báo cáo UBND TP, Bộ Tài chính.
Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ, chịu trách nhiệm trong việc xác định giá trị tài sản, vốn góp của đối tác tham gia vào liên doanh, liên kết tránh tình trạng “thổi giá” làm ảnh hưởng đến quyền lợi của đơn vị sự nghiệp công lập và người sử dụng dịch vụ có được từ hoạt động liên doanh, liên kết.

Thực hiện nghiêm quy định về lựa chọn đối tác tham gia vào liên doanh, liên kết, tổ chức đấu giá khi cho thuê tài sản công, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả; không gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, UBND TP giao Sở Tài chính xem xét, có ý kiến về Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết theo đúng quy định tại Điều 44 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

Trên cơ sở kết quả rà soát của các đơn vị và căn cứ tình hình thực tế đề xuất việc thành lập Đoàn kiểm tra của TP để kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

 


Theo Pháp luật Việt Nam
Nguồn
Link bài gốc

https://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/tranh-thoi-gia-trong-lien-doanh-lien-ket-co-von-gop-la-tai-san-cong-557060.html