Để phù hợp với thực tiễn, tình hình hoạt động của các TCTD, dự thảo hướng đến kiểm soát hoạt động mua, bán TPDN phát triển lành mạnh, bền vững bằng bổ sung quy định về hoạt động mua TPDN giữa các TCTD và bán TPDN của các TCTD để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý. Qua đó, hoạt động này được quản lý thống nhất với việc cấp tín dụng và mua, bán nợ của TCTD.

leftcenterrightdel
 Siết chặt việc tổ chức tín dụng mua trái phiếu doanh nghiệp? (Ảnh minh họa)

Dự thảo thông tư quy định TCTD chỉ được mua TPDN khi có tỷ lệ nợ xấu dưới 3% theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại năm liền kề trước năm mua TPDN, trừ trường hợp mua TPDN theo phương án cơ cấu lại được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật. TCTD không được mua trái phiếu (bao gồm mua từ phát hành lần đầu và mua lại từ các tổ chức, cá nhân khác) của doanh nghiệp phát hành có phát sinh nợ xấu tại TCTD mua và tại TCTD khác trong vòng 12 tháng gần nhất tính đến thời điểm quyết định phê duyệt mua.

Một quy định khác trong dự thảo là TCTD không được mua TPDN phát hành có mục đích để góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp khác. Điều này nhằm hạn chế TCTD không được mua trái phiếu phát hành để góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp khác.

Bên cạnh đó, dự thảo có quy định TCTD mua TPDN với mục đích nắm giữ đến ngày đáo hạn, khi chuyển đổi mục đích nắm giữ trái phiếu và thực hiện bán TPDN này cho TCTD khác thì trong vòng 12 tháng không mua lại các TPDN đã bán và/hoặc trái phiếu phát hành cùng lô/cùng đợt phát hành với TPDN đã bán, trừ trường hợp bán TPDN theo phương án cơ cấu lại được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.
Theo Tạp chí Thương Trường
Nguồn
Link bài gốc

https://thuongtruong.com.vn/news/quan-ly-chat-viec-to-chuc-tin-dung-mua-trai-phieu-doanh-nghiep-38868.html