Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Apax Holdings đạt 1.043 tỷ đồng doanh thu giảm 24%, lợi nhuận sau thuế đạt 24 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm 6,4 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế quý 3 của IBC giảm chỉ còn 2,6 tỷ đồng, bằng 1/5 so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế chỉ còn 776 triệu đồng trong khi quý 3/2021 lãi sau thuế 5,3 tỷ đồng. Trong quý này, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm 6,4 tỷ đồng.
leftcenterrightdel
  Ông Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch HĐQT Apax Holdings.

Đánh giá về nguyên nhân doanh thu hợp nhất giảm, Apax Holdings cho rằng đây là do doanh thu công ty mẹ giảm. Theo đó, ở quý 3, công ty mẹ của Apax Holdings không có doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ. Cụ thể, doanh thu chỉ đến từ các hoạt động tài chính và thu nhập khác.

Về luỹ kế 9 tháng đầu năm, Apax Holdings đạt 1.043 tỷ đồng doanh thu giảm 24%, lợi nhuận sau thuế đạt 24 tỷ đồng tăng 118% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong năm 2022, Apax Holdings đã đặt kế hoạch doanh thu 2.190 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 141 tỷ đồng. Như vậy tính đến hết quý 3, doanh nghiệp của ông Nguyễn Ngọc Thuỷ - Chủ tịch HĐQT Apax Holdings đã hoàn thành 48% mục tiêu doanh thu và 84% mục tiêu lợi nhuận.

Trong khi đó, về tình hình tài chính, tại ngày 30/9, tổng tài sản của IBC đạt 4.809 tỷ đồng tăng 4% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn là 464 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn ở cuối quý 3 tăng 42% so với đầu năm. Cụ thể khoảng 1.839 tỷ đồng, chiếm 38% tổng tài sản. Các khoản thu ngắn hạn khác của Apax Holdings chiếm khoảng 1.375 tỷ đồng. Các khoản thu này chủ yếu là cầm cố, ký cược và ký quỹ. Khoản thu về cho vay khoảng 175 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm ngày 30/9/2022, về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay của Apax Holdings là 1.984 tỷ đồng. Nợ vay của IBC chủ yếu là dài hạn, chiếm 41% tổng nguồn vốn. Tại ngày 30/6, doanh nghiệp có dư nợ trái phiếu dài hạn là 1.204 tỷ đồng.

Cuối quý 3, vốn chủ sở hữu của Apax Holdings gần 1.618 tỷ đồng gồm 98 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Tổng tài sản tăng gần 181 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm lên 4.809 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu tăng 53 tỷ đồng lên 1.618 tỷ đồng.
Hà Anh
Nguồn Sở hữu trí tuệ
Link bài gốc

https://sohuutritue.net.vn/apax-holdings-ibc-quy-3-doanh-nghiep-cua-shark-thuy-co-loi-nhuan-sau-thue-chi-776-trieu-dong-d151818.html