Cụ thể, trong quý 2/2022 hầu như các nguồn thu lớn của công ty đều giảm mạnh. Trong đó, doanh thu hoạt động quý 2 ghi nhận giảm 5% xuống còn 86 tỷ đồng, doanh thu tài chính giảm 11% xuống 16 tỷ đồng và thu nhập khác giảm mạnh từ 149 tỷ đồng về 8,6 tỷ đồng.
leftcenterrightdel
 

Trong cơ cấu doanh thu hoạt động, lãi các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm từ 15,8 tỷ về 9,2 tỷ đồng, lãi các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) giảm từ 17,2 tỷ về 13 tỷ đồng, doanh thu môi giới giảm từ 24,3 tỷ về 19,3 tỷ đồng. Ngược lại, lãi các khoản cho vay và phải thu tăng từ 29 tỷ lên 39 tỷ đồng.

Thu nhập khác của công ty giảm mạnh do cùng kỳ năm trước thực hiện ghi nhận khoản mục người mua trả tiền trước liên quan chuyển nhượng khoản đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HNG) vào thu nhập khác số tiền 149 tỷ đồng.

Mặt khác, chi phí hoạt động ở mức 47 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước âm 68 tỷ đồng do hoàn nhập chi phí dự phòng tài sản tài chính, xử lý tổn thất các khoản phải thu, lỗ suy giảm tài sản tài chính... hơn 231 tỷ đồng. Chi phí quản lý giảm từ 38 tỷ về 13 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, Chứng khoán Agribank báo lãi sau thuế quý 2/2022 giảm 92% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn vỏn vẹn hơn 21,5 tỷ đồng.
leftcenterrightdel
 

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu hoạt động của Chứng khoán Agribank đạt 187,8 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 72 tỷ đồng, giảm 76% so với cùng kỳ 2021.

Năm 2022, Chứng khoán Agribank đặt kế hoạch 430 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận trước thuế đạt 178 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa năm, Công ty đã thực hiện được gần 44% mục tiêu doanh thu và 49% chỉ tiêu lãi trước thuế.

Tại thời điểm 30/6/2022, Chứng khoán Agribank đạt hơn 2.546 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Trong đó, khoản mục các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi lỗ (FVTPL) giảm mạnh nhất 77% về mức hơn 15 tỷ đồng.
Hà Phương
Nguồn Sở hữu trí tuệ
Link bài gốc

https://sohuutritue.net.vn/6-thang-dau-nam-loi-nhuan-tai-chung-khoan-agribank-giam-den-76-d145847.html